فن سیرکوله گلخانه
آشنایی با انواع فن گلخانه و مشخصات فنی آنها ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

آشنایی با انواع فن گلخانه و مشخصات فنی آنها

آشنایی با انواع فن گلخانه و مشخصات فنی آنها کشت گیاهان در گلخانه ها مستلزم برقراری شایدار پایدار آب و هوایی داخل آن است که گیاهان زیر کشت در آنجا دچار تنش های دمایی و … نشوند. از این رو تهویه هوای داخل گلخانه ها جزو اقداماتی است که به طور همیشگی و پایدار انجام […]