واکسیناسیون علیه کووید۱۹ در سالمندان زنجان
آغاز اولین مرحله واکسیناسیون علیه کووید۱۹ سالمندان زنجان ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

آغاز اولین مرحله واکسیناسیون علیه کووید۱۹ سالمندان زنجان

آغاز اولین مرحله واکسیناسیون علیه کووید۱۹ سالمندان زنجان پدربزرگ های زنجان واکسیناسیون شدند😍 به گزارش کانال خبری زنجان آغاز اولین مرحله واکسیناسیون علیه کووید۱۹ در سالمندان زنجان در باغ مهربانی