نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری در شهر گرمی
نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری در شهر گرمی 28 اسفند 1399

نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری در شهر گرمی

نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری در شهر گرمی به گزارش اخبار شهر گرمی نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری در شهر گرمی جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ در عکس زیر مشخص شده هست. سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی