مهندس فرورزند معاون شورای اسلامی
جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی در پارس آباد ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی در پارس آباد

جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی در پارس آباد به گزارش اخبار شهر پارس آباد در جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهر با مدیران شرکت وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری شاهد ظهر پنجشنبه با حضور مهندس فروزنده شهردار پارس آباد ، مهندس ندایی معاون […]