مشاوره آنلاین گوش شنوا
شکست عشقی چیست ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

شکست عشقی چیست

شکست عشقی چیست : انسانها از اقتصاد فریب خورده و در غیرقانونی عشق استفاده می کنند و هر فرد با توجه به عاطفی و شخصیت خود ، باید زمان بازگشت. اما مشکلی برای شروع عشق جدید وجود دارد؟ و آیا برای ازدواج با شخصی که نامحدود است مناسب است؟ سامانه مشاوره آنلاین گوش شنوا به […]