محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جهش تولید
اجرای طرح جهش تولید در ۲ میلیون هکتار از دیم زارهای کشور ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اجرای طرح جهش تولید در ۲ میلیون هکتار از دیم زارهای کشور

اجرای طرح جهش تولید در ۲ میلیون هکتار از دیم زارهای کشور به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال آینده توسعه طرح جهش تولید به ۲ میلیون هکتار از دیم زارهای کشور خواهد رسید.