شورای شهر انتخابات شورای شهر و روستا تبریز
شفافیت حلقه مفقوده شوراها/ پنج گام تبریز برای شفافیت ۰۶ خرداد ۱۴۰۰

شفافیت حلقه مفقوده شوراها/ پنج گام تبریز برای شفافیت

شفافیت حلقه مفقوده شوراها/ پنج گام تبریز برای شفافیت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز – راه اندازی پنج سامانه شفافیت در مدیریت شهری تبریز، شهرداری این شهر رابه اتاق شیشه ای نزدیک تر کرده است؛ اما راز موفقیت این سامانه ها در تداوم و تقویت آن هاست که تاکنون محقق نشده است.