سازمان تبلیغات اسلامی حسن شعبانی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی
تغییر ساختارفرهنگی کشور ماموریت انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

تغییر ساختارفرهنگی کشور ماموریت انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است

تغییر ساختارفرهنگی کشور ماموریت انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: «تغییر ساختار فرهنگی کشور» ماموریت بزرگ و انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است.