رییس اتاق اصناف
رییس اتاق اصناف خلخال ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

رییس اتاق اصناف خلخال

رییس اتاق اصناف خلخال به گزارش اخبار شهر خلخال رییس اتاق اصناف خلخال اصناف متخلف که در روزهای با وضعیت کرونایی قرمز، واحد صنفی خود را تعطیل نکنند به مقام قضایی معرفی و واحد صنفی به مدت ۱۵ روز پلمب خواهد شد. وی بیان کرد: در اجرای مصوبات قرارگاه زیستی شهرستان، امروز بیش از ۸۰ […]