دستورالعمل بازنشستگی
دستورالعمل بازنشستگی سال ۱۴۰1 ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

دستورالعمل بازنشستگی سال ۱۴۰1

دستورالعمل بازنشستگی سال ۱۴۰۱ الف) شرایط بازنشستگی ۱- دستورالعمل بازنشستگی سال ۱۴۰۱ کلیه کارکنان اداری ، آموزشی و پرورشی و همچنین مدیران و معاونین مدارس که دارای ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه خدمت یا بیشتر هستند ، مطابق بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ، به احترام پایان بازنشستگی انجام می شوند. از […]