بناب فرمانداری بناب وزارت دادگستری
توجه به محرومان و برخورد قاطع با ناقضان حقوق مردم اولویت دادستانی ۰۶ مهر ۱۴۰۰

توجه به محرومان و برخورد قاطع با ناقضان حقوق مردم اولویت دادستانی

توجه به محرومان و برخورد قاطع با ناقضان حقوق مردم اولویت دادستانی به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- معاون قضایی دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: توجه به محرومان و برخورد قاطع با ناقضان حقوق مردم اولویت دادگستری و دادستانی است.