بابک رضی منش فرماندار شهرستان اسکو اسکو فقرزدایی
سیاست‌ فقرزدایی و توانمندسازی با جدیت بیشتری دنبال شود ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

سیاست‌ فقرزدایی و توانمندسازی با جدیت بیشتری دنبال شود

سیاست‌ فقرزدایی و توانمندسازی با جدیت بیشتری دنبال شود به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو گفت: توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقشار محروم، نیازمند و آسیب پذیر جامعه باید مهم‌ترین راهبرد نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی باشد.