پنج نماینده مخالف طرح صیانت در استان اردبیل را بشناسید به گزارش هاریکا خبر در اخبار اردبیل پنج نماینده مخالف طرح صیانت در استان اردبیل را بشناسید 🔹دکتر محمود عباس زاده مشکینی 🔹صدیف بدری 🔹سید غنی نظری 🔹سید کاظم موسوی 🔹عباس جهانگیرزاده

پنج نماینده مخالف طرح صیانت در استان اردبیل را بشناسید

به گزارش هاریکا خبر در اخبار اردبیل پنج نماینده مخالف طرح صیانت در استان اردبیل را بشناسید

🔹دکتر محمود عباس زاده مشکینی

🔹صدیف بدری

🔹سید غنی نظری

🔹سید کاظم موسوی

🔹عباس جهانگیرزاده