۱۴ طرح شهرداری منطقه ۵ تبریز افتتاح شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- ۱۴ طرح عمرانی و خدمات رسانی شهرداری منطقه ۵ تبریز با هزینه ۷۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

۱۴ طرح شهرداری منطقه ۵ تبریز افتتاح شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- ۱۴ طرح عمرانی و خدمات رسانی شهرداری منطقه ۵
تبریز با هزینه ۷۰ میلیارد تومان افتتاح شد.