کوثر – استاندار اردبیل گفت: با توجه به استعداد منطقه در توسعه گلخانه‌ها انجام مطالعات و گسترش ۲۰ هکتار گلخانه به شهرک گلخانه‌ای شهرستان کوثر نیاز است.

کوثر – استاندار اردبیل گفت: با توجه به استعداد منطقه در توسعه گلخانه‌ها انجام مطالعات و گسترش ۲۰ هکتار گلخانه به شهرک گلخانه‌ای شهرستان کوثر نیاز است.