اردبیل- دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: کتابخانه‌های مرکزی فراتر از بحث مطالعه و آگاهی‌بخشی پیشران فرهنگی هر استان محسوب می‌شوند.

اردبیل- دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: کتابخانه‌های مرکزی فراتر از بحث مطالعه و آگاهی‌بخشی پیشران فرهنگی هر استان محسوب می‌شوند.