اردبیل- در رقابتی ملی بین ورزشکاران روستایی کشور، ورزشکاران اردبیل مدال طلا را برای این استان به ارمغان آوردند.

اردبیل- در رقابتی ملی بین ورزشکاران روستایی کشور، ورزشکاران اردبیل مدال طلا را برای این استان به ارمغان آوردند.