همسر و مادر شهیدان «ابراهیمی» آسمانی شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- بانو «حاجیه فاطمه سلطان باقرزاده برومند»، همسر مکرم شهید «حمزه‌علی ابراهیمی» و مادر شهیدان «ابراهیم و رضا ابراهیمی» آسمانی شد.

همسر و مادر شهیدان «ابراهیمی» آسمانی شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- بانو «حاجیه فاطمه سلطان باقرزاده برومند»، همسر
مکرم شهید «حمزه‌علی ابراهیمی» و مادر شهیدان «ابراهیم و رضا
ابراهیمی» آسمانی شد.