منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر اردبیل ابراهیم صفری۱۵۷۱۳ یونس رونقی۱۴۶۸۶ بهروزاسکندر پور۱۴۴۵۵ علیرضا غریبی ۱۳۵۴۰ زهرا قدیمی ۱۳۴۸۱ مینا نهامین ۱۳۱۴۲ حبیب اله فتحی ۱۲۶۳۹ میر محمد سیدهاشمی ۱۲۳۷۰ سلامت صفری ۱۱۳۳۲ سجاد محمدحسن پور ۱۱۰۷۹ اسفندیار هوشیار ۱۰۷۵۸ علی البدل: زکی اله خوشبخت ۱۰۵۳۶ کرامت مهدوی کلور ۱۰۴۷۹ سیدناصر حسینی ۱۰۴۶۵ رحیم اقازاده […]

منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر اردبیل

ابراهیم صفری۱۵۷۱۳
یونس رونقی۱۴۶۸۶
بهروزاسکندر پور۱۴۴۵۵
علیرضا غریبی ۱۳۵۴۰
زهرا قدیمی ۱۳۴۸۱
مینا نهامین ۱۳۱۴۲
حبیب اله فتحی ۱۲۶۳۹
میر محمد سیدهاشمی ۱۲۳۷۰
سلامت صفری ۱۱۳۳۲
سجاد محمدحسن پور ۱۱۰۷۹
اسفندیار هوشیار ۱۰۷۵۸

علی البدل:

زکی اله خوشبخت ۱۰۵۳۶
کرامت مهدوی کلور ۱۰۴۷۹
سیدناصر حسینی ۱۰۴۶۵
رحیم اقازاده ۱۰۴۰۸
جواد انصاری ۱۰۳۶۶