سرعین – امام جمعه شهرستان سرعین گفت: بهره برداری از معدن پوکه در سرعین محیط زیست این شهر را غبارآلود و همراه با گرد و خاک فراوان کرده است.

سرعین – امام جمعه شهرستان سرعین گفت: بهره برداری از معدن پوکه در سرعین محیط زیست این شهر را غبارآلود و همراه با گرد و خاک فراوان کرده است.