اردبیل- همزمان با بزرگداشت روز حکیم نظانی، مراسم نکوداشت این شاعر بزرگ جهانی در اردبیل برگزار شد.

اردبیل- همزمان با بزرگداشت روز حکیم نظانی، مراسم نکوداشت این شاعر بزرگ جهانی در اردبیل برگزار شد.