ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت خودروسازی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بازار خودرو باید از انحصار خودروسازان خارج شود و تحقق این مهم در گروی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت خودروسازی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بازار خودرو
باید از انحصار خودروسازان خارج شود و تحقق این مهم در گروی استفاده
از ظرفیت بخش خصوصی است.