شهرهای میزبان مسافران تابستانی اردبیل در معرض خطر پیک جدید کرونا به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا، بابک نخستین در تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل گفت: با توجه به تشدید شیوع کرونا و پیک جدید در جنوب، جنوب غرب و مرکز کشور و مهمان پذیر بودن تعدادی از […]

شهرهای میزبان مسافران تابستانی اردبیل در معرض خطر پیک جدید کرونا

به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا، بابک نخستین در تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل گفت: با توجه به تشدید شیوع کرونا و پیک جدید در جنوب، جنوب غرب و مرکز کشور و مهمان پذیر بودن تعدادی از شهرهای استان اردبیل از این استان‌ها باید پروتکل‌های بهداشتی به جد رعایت شود.