اردبیل- مدیرکل بهزیستی استان اردبیل از شناسایی ۳۰۰ کودک کار در استان اردبیل خبر داد.

اردبیل- مدیرکل بهزیستی استان اردبیل از شناسایی ۳۰۰ کودک کار در استان اردبیل خبر داد.