سپاه و بسیج کاندیدایی در انتخابات ندارد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز با بیان اینکه سپاه و بسیج کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر ندارد، گفت: سپاه هرگز مصداقی ورود نکرده و نخواهد کرد.

سپاه و بسیج کاندیدایی در انتخابات ندارد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز با بیان اینکه
سپاه و بسیج کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر ندارد،
گفت: سپاه هرگز مصداقی ورود نکرده و نخواهد کرد.