مشگین‌شرقی- امام جمعه مشگین‌شرقی گفت: در طول تاریخ شاهد هجمه‌های فروان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به کشور بودیم که تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمنان، جهاد تبیین است.

مشگین‌شرقی- امام جمعه مشگین‌شرقی گفت: در طول تاریخ شاهد هجمه‌های فروان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به کشور بودیم که تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمنان، جهاد تبیین است.