خلخال – امام جمعه شهرستان خلخال گفت: استکبار جهانی و دشمنان نظام به دنبال کم رنگ کردن فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه هستند.

خلخال – امام جمعه شهرستان خلخال گفت: استکبار جهانی و دشمنان نظام به دنبال کم رنگ کردن فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه هستند.