بازی خوبی مقابل ماشین سازی انجام دادیم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی سایپا گفت: بازی خوبی مقابل ماشین سازی انجام دادیم و می توانستیم در این بازی پیروز شویم.

بازی خوبی مقابل ماشین سازی انجام دادیم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی سایپا گفت: بازی خوبی مقابل ماشین سازی
انجام دادیم و می توانستیم در این بازی پیروز شویم.