اردبیل- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: انکار تعلق نظامی گنجوی در قلمرو فرهنگ ایران اسلامی و انکار اینکه او یک شاعر فارسی‌گوی است، نامفهوم و تعجب‌آور است.

اردبیل- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: انکار تعلق نظامی گنجوی در قلمرو فرهنگ ایران اسلامی و انکار اینکه او یک شاعر فارسی‌گوی است، نامفهوم و تعجب‌آور است.