مشگین‌شهر- استاندار اردبیل گفت: جهاد کشاورزی الگوی باغداری اقتصادی را در مشگین‌شهر با هدف تولید ثروت مردم منطقه ارائه کند.

مشگین‌شهر- استاندار اردبیل گفت: جهاد کشاورزی الگوی باغداری اقتصادی را در مشگین‌شهر با هدف تولید ثروت مردم منطقه ارائه کند.