سرعین – استاندار اردبیل گفت: سرعین سرمایه ملی و بین المللی است و طرح تحول منطبق بر استانداردهای بین المللی در این شهر در یک افق ۵۰ ساله در نظر گرفته می‌شود.

سرعین – استاندار اردبیل گفت: سرعین سرمایه ملی و بین المللی است و طرح تحول منطبق بر استانداردهای بین المللی در این شهر در یک افق ۵۰ ساله در نظر گرفته می‌شود.