اردبیل- همزمان با سراسر کشور آزمون قوه قضاییه همزمان در استان اردبیل در ۲ حوزه اردبیل و پارس‌آباد برگزار شد.

اردبیل- همزمان با سراسر کشور آزمون قوه قضاییه همزمان در استان اردبیل در ۲ حوزه اردبیل و پارس‌آباد برگزار شد.