کارگران فیلم “سینما متروپل: باید از مردم عذرخواهی کنیم به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری کارگران فیلم “سینما متروپل: باید از مردم عذرخواهی کنیم  محمدعلی باشه‌آهنگر کارگردان فیلم «سینما متروپل» گفت: بالاخره ما باید به یکی اقتدا کنیم. حاج قاسم می‌گوید: همه اینها بچه‌های ما هستند. کجا باید دلجویی و خویشتن داری […]

کارگران فیلم “سینما متروپل: باید از مردم عذرخواهی کنیم

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری کارگران فیلم “سینما متروپل: باید از مردم عذرخواهی کنیم  محمدعلی باشه‌آهنگر کارگردان فیلم «سینما متروپل» گفت: بالاخره ما باید به یکی اقتدا کنیم. حاج قاسم می‌گوید: همه اینها بچه‌های ما هستند. کجا باید دلجویی و خویشتن داری کنیم؟ امیدوارم براتون خبر   کارگران فیلم “سینما متروپل: باید از مردم عذرخواهی کنیم براتون مفید بوده باشه

 
2023-02-12 02:01:56