شهردار جدید شهرک آیت الله غفاری توسط معاون مالی معارفه شد به گزارش اخبار شهر مشگین شهر : معاون وزیر دارایی ، اداری و بازرگانی شرکت مغان شهردار جدید آیت الله غفاری را معرفی کرد. عمل خداحافظی و ارائه در دفتر مهندس قدیر پسندی ، عضو هیئت مدیره و معاون مالی ، اداری و بازرگانی […]

شهردار جدید شهرک آیت الله غفاری توسط معاون مالی معارفه شد

به گزارش اخبار شهر مشگین شهر : معاون وزیر دارایی ، اداری و بازرگانی شرکت مغان شهردار جدید آیت الله غفاری را معرفی کرد.

عمل خداحافظی و ارائه در دفتر مهندس قدیر پسندی ، عضو هیئت مدیره و معاون مالی ، اداری و بازرگانی شرکت و پویا مجرد ، سرپرست جدید شهرداری شهر ، یک واحد دریافت کردند. جمله.

ممنون در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات ارزنده 6 ماهه نعمت جعفری ، مدیر سابق بهزیستی و خدمات شهر غفاری گفت: سلامتی و خدمات ویترین شرکت و هماهنگی خدمات در شهر و کلیه ساختمانها ، به ویژه کارکنان تندرستی ، از جمله فعالیتهای ورزشی و فرهنگی ، باید جدی گرفته شوند.