کاهش آب پشت سدهای استان زنجان به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،به گفته مدیرعامل شرکت آب ‌منطقه‌ای زنجان از ابتدای امسال تاکنون آب پشت سدهای استان نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

کاهش آب پشت سدهای استان زنجان

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،به گفته مدیرعامل شرکت آب ‌منطقه‌ای زنجان از ابتدای امسال تاکنون آب پشت سدهای استان نسبت به سال قبل کاهش یافته است.