پذیرش انتشار یک مقاله علمی ایرانی در مجله «ACS Nano» به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  پذیرش انتشار یک مقاله علمی ایرانی در مجله «ACS Nano»  به گزارش خبرنگار هاریکا، دکتر ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﺴﻮاﺭانی، ایرانی بازگشته به کشور ﻋﻀﻮ ﻫیئت علمی ﺩاﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ و ﻓﻨﺎﻭﺭی زیستی دانشگاه شهید بهشتی و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻃﺐ ﺑﺎﺯﺳﺎﺧﺘﻲ […]

پذیرش انتشار یک مقاله علمی ایرانی در مجله «ACS Nano»

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  پذیرش انتشار یک مقاله علمی ایرانی در مجله «ACS Nano»  به گزارش خبرنگار هاریکا، دکتر ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﺴﻮاﺭانی، ایرانی بازگشته به کشور ﻋﻀﻮ ﻫیئت علمی ﺩاﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ و ﻓﻨﺎﻭﺭی زیستی دانشگاه شهید بهشتی و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻃﺐ ﺑﺎﺯﺳﺎﺧﺘﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ اﻳﺮاﻥ موفق به ﭘﺬﻳﺮﺵ انتشار مقاله ﭘﮋﻭهشی در مجله معتبر ACS Nano با ضریب تاثیر ۱۸.۰۳ ﺷﺪ.
این مقاله ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺠﺎﻡ یک ﻃﺮﺡ همکاری ﭘﮋﻭهشی ﺑﻴﻦ المللی ﺑﺎ ﻫﻤﺮاهی ﺩﻛﺘﺮ ﭘﻨﮓ ﻳﻮاﻥ ﻭاﻧﮓ اﺯ ﺁﻛﺎﺩمی ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭼﻴﻦ و ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪعلیﺷﻜﺮﮔﺬاﺭ اﺯ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺟﻮاﺩ ﻫﺮاتی، دانشجوی دکتری بوده است.
اﻳﻦ برای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ بار است که مقاله ای ﻏﻴﺮ مروری ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺯیستی و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺑﻨﻴﺎﺩی توسط پژوهشگران ایرانی در این مجله ﭘﺬﻳﺮﺵ چاپ ﻗﺮاﺭ می گیرد.
ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜ ﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎیی برای ﺑﺎﺯﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ ﺭﻳﺰی و اﻟﻘﺎی ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ. ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ اﺯ اﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ می ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ اﻱ ﺑﺮاﻱ ﻣﻂﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁتی ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺒﻬﺎی ﻣﻐﺰی-ﻧﺨﺎعی و ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ ﻗﺮاﺭ ﮔﻴﺮﺩ. امیدوارم براتون خبر   پذیرش انتشار یک مقاله علمی ایرانی در مجله «ACS Nano» براتون مفید بوده باشه

 
2023-01-24 07:05:22