مطالعه کروموزوم‌های میوزی جنس پیاز در ایران به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  مطالعه کروموزوم‌های میوزی جنس پیاز در ایران  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی، در نتیجه سال‌ها فعالیت میدانی محققان بانک گیاهی این مرکز، کلکسیونی از حدود ۵۰۰ جمعیت […]

مطالعه کروموزوم‌های میوزی جنس پیاز در ایران

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  مطالعه کروموزوم‌های میوزی جنس پیاز در ایران  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی، در نتیجه سال‌ها فعالیت میدانی محققان بانک گیاهی این مرکز، کلکسیونی از حدود ۵۰۰ جمعیت مختلف از گونه‌های وحشی این جنس از رویشگاه‌های طبیعی جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی به صورت زنده کشت و نگهداری می‌شوند.
بسیاری از این نمونه‌ها انحصاری ایران هستند و در هیچ کشور دیگری در دنیا وجود ندارند. چنین کلکسیونی در دنیا کم نظیر است. نمونه‌های زنده این کلکسیون برای مطالعات تکمیلی و کاربردی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
پیش از این در نتیجه مطالعات مورفولوژیکی، سیتوژنتیکی و مولکولی نمونه‌های این کلکسیون گونه A. schisticola به عنوان گونه جدید از ایران به دنیا معرفی شده است.
داده‌های کاریولوژیکی که با مطالعه تقسیم میتوز و میوز حاصل می‌شوند برای شناسایی دقیق نام علمی، تعیین روابط فیلوژنتیکی، زیست شناسی تولید مثلی و برنامه‌های اصلاحی اطلاعات سودمندی را فراهم می‌کنند.
در نتیجه مطالعات آزمایشگاهی که توسط دکتر علیرضا دولتیاری، عضو هیأت علمی بانک گیاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، انجام شد؛ داده‌های میوزی برای ۱۰۵ فرد از ۳۳ جمعیت از ۲۳ گونه مختلف از این جنس در ایران فراهم شد. عدد پایه کروموزومی، فراوانی کیاسما، اشکال مختلف کروموزومی در متافاز I و همچنین نوع و درصد ناهنجاری‌های میوزی برای این تاکسون ها مشخص شد. قابل ذکر اینکه داده میوزی برای ۲۱ گونه مطالعه شده در این تحقیق برای اولین بار در دنیا گزارش می‌شود.
داده‌های این تحقیق نشان می‌دهند که تغییرات عددی کروموزومی (دیس پلوییدی و پلی پلوییدی) نقش کم رنگی در تکامل زیر جنس Melanocrommyum ایفا کرده اند. این داده‌ها فرضیه قبلی مبنی بر ارتباط بین یک تقسیم جنسی آشفته و تولید مثل رویشی در بعضی از گونه‌های این جنس را با تردید مواجه می‌کند.
در مجموع، نتایج این پژوهش معرفی Allium به عنوان یک جنس مدل در مطالعات بررسی رفتار کروموزوم‌ها در تقسیم جنسی تأیید می‌نماید.شایان ذکر است داده‌های این تحقیق با همکاری محققانی از آلمان و دانشگاه فردوسی مشهد در مجله بین المللی Plant Biosystems چاپ شده است. امیدوارم براتون خبر   مطالعه کروموزوم‌های میوزی جنس پیاز در ایران براتون مفید بوده باشه

 
2023-05-01 17:32:42