فقط ۳۵ نخبه در دستگاه‌های دولتی استخدام شده‌اند! به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  فقط ۳۵ نخبه در دستگاه‌های دولتی استخدام شده‌اند!  عباس ابراهیمی مسئول بنیاد ملی نخبگان گفت: حدود ۷۵۰۰ نخبه برای استخدام در دستگاه‌های دولتی درخواست داشتند اما تنها ۳۵ نفر استخدام شده‌اند! امیدوارم براتون خبر   فقط ۳۵ نخبه در […]

فقط ۳۵ نخبه در دستگاه‌های دولتی استخدام شده‌اند!

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  فقط ۳۵ نخبه در دستگاه‌های دولتی استخدام شده‌اند!  عباس ابراهیمی مسئول بنیاد ملی نخبگان گفت: حدود ۷۵۰۰ نخبه برای استخدام در دستگاه‌های دولتی درخواست داشتند اما تنها ۳۵ نفر استخدام شده‌اند! امیدوارم براتون خبر   فقط ۳۵ نخبه در دستگاه‌های دولتی استخدام شده‌اند! براتون مفید بوده باشه

 
2022-12-24 04:05:01