شنبه ۳۰ ام اسفندماه تعطیل است  شنبه ۳۰ ام اسفندماه تعطیل است دفاتر دولتی به جز کارکنانی که وظیفه ارائه خدمات ضروری به مردم را دارند ، تعطیل هستند. به گزارش هاریکا خبر در اخبار اقتصادی ایران به فرموده جمشید انصاری: طبق لایحه تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۹۸۰ ، از ۲۰ مارس تا ۲۵ […]

شنبه ۳۰ ام اسفندماه تعطیل است

 شنبه ۳۰ ام اسفندماه تعطیل است دفاتر دولتی به جز کارکنانی که وظیفه ارائه خدمات ضروری به مردم را دارند ، تعطیل هستند.

به گزارش هاریکا خبر در اخبار اقتصادی ایران به فرموده جمشید انصاری: طبق لایحه تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۹۸۰ ، از ۲۰ مارس تا ۲۵ آوریل تعطیل رسمی است ، بنابراین در سالهای کبیسه و مارس ۳۰ روز است ، زیرا در این لایحه ، تعطیل رسمی است نوروز از ۲۹ مارس تا ۴ فروردین است. ۳۰ اسفند که در این فاصله قرار دارد نیز تعطیل رسمی است.