شنبه ۳۰ ام اسفندماه تعطیل است  شنبه ۳۰ ام اسفندماه تعطیل است دفاتر دولتی به جز کارکنانی که وظیفه ارائه خدمات ضروری به مردم را دارند ، تعطیل هستند. به گزارش هاریکا خبر در اخبار اقتصادی ایران به فرموده جمشید انصاری: طبق لایحه تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۹۸۰ ، از ۲۰ مارس تا ۲۵ […]

شنبه ۳۰ ام اسفندماه تعطیل است

 شنبه ۳۰ ام اسفندماه تعطیل است دفاتر دولتی به جز کارکنانی که وظیفه ارائه خدمات ضروری به مردم را دارند ، تعطیل هستند.

به گزارش هاریکا خبر در اخبار اقتصادی ایران به فرموده جمشید انصاری: طبق لایحه تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 1980 ، از 20 مارس تا 25 آوریل تعطیل رسمی است ، بنابراین در سالهای کبیسه و مارس 30 روز است ، زیرا در این لایحه ، تعطیل رسمی است نوروز از 29 مارس تا 4 فروردین است. 30 اسفند که در این فاصله قرار دارد نیز تعطیل رسمی است.