دانشگاه تربیت مدرس در میان برترین دانشگاه های تولیدکننده مقاله به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  دانشگاه تربیت مدرس در میان برترین دانشگاه های تولیدکننده مقاله  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، این گزارش که از سوی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری(ISC) منتشر شده است نشان […]

دانشگاه تربیت مدرس در میان برترین دانشگاه های تولیدکننده مقاله

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  دانشگاه تربیت مدرس در میان برترین دانشگاه های تولیدکننده مقاله  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، این گزارش که از سوی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری(ISC) منتشر شده است نشان می دهد دانشگاه تربیت مدرس رتبه دوم را در میان ۲۲ دانشگاه جامع برتر کشور با قدمت بیش از ۴۰ سال دارا است و به لحاظ تعداد کل مقالات با ۱۹۳۹ مدرک در رتبه دوم قرار دارد.
دانشگاه تربیت مدرس به لحاظ سرانه مقالات اعضای هیات علمی و مجموع مقالات در ضریب تاثیر به نسبت اعضای هیات علمی، دارای رتبه اول در میان دانشگاه های جامع کشور است که این امر نشان می دهد اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به صورت متوسط،‌ مقالات بیشتری نسبت به سایر اعضای هیات علمی منتشر کرده اند.
همچنین در شاخص سرانه مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی و شاخص نسبت مجموع مقالات در ضریب تاثیر نشریه به تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز دانشگاه تربیت مدرس رتبه اول را از آن خود کرده است.
بر اساس این گزارش، دانشگاه تربیت مدرس در شاخص مجموع مقالات در ضریب تاثیر نشریه و کمیت و کیفیت نشریات منتشر کننده مقالات، رتبه دوم و در شاخص متوسط ضریب تاثیر رتبه سوم را دارا است.
شایان ذکر است در ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ، ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ WOS ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﻠﯽ ISC ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻊ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﺯﯾﺮﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﻪ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﻝ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﯼ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ «ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻻﺕ، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ، ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻠﻤﯽ، ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ» هستند. امیدوارم براتون خبر   دانشگاه تربیت مدرس در میان برترین دانشگاه های تولیدکننده مقاله براتون مفید بوده باشه

 
2023-01-03 12:09:28