خشک‌سالی در کمین مشهد است به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،آذر زرین،عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد گفت: طبق پیش بینی‌ها بر اساس داده‌های تغییر اقلیم تا سال ۲۰۳۰ میلادی در مشهد به سمت خشکسالی می‌رویم هرچند اینها احتمال است و عدم قطعیت دارد با این وجود حتی اگر […]

خشک‌سالی در کمین مشهد است

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،آذر زرین،عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد گفت:

طبق پیش بینی‌ها بر اساس داده‌های تغییر اقلیم تا سال ۲۰۳۰ میلادی در مشهد به سمت خشکسالی می‌رویم هرچند اینها احتمال است و عدم قطعیت دارد با این وجود حتی اگر درصد کمی هم واقعیت داشته باشد باید مناطق را شناسایی و برنامه مدون عملیاتی برای آنها داشته‌باشیم.

تنظیم و به روزرسانی برنامه تقویم کشت تحت شرایط تغییر اقلیم از جمله کارهایی است که باید برای مدیریت خشکسالی انجام شود.