خسارت ۱۵ هزار میلیارد ریالی سرما به پسته رفسنجان به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار کرمان ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان گفت: کاهش دما در شهرستان رفسنجان ۱۵ هزار میلیارد ریال به محصول پسته این شهرستان خسارت وارد کرد.  

خسارت ۱۵ هزار میلیارد ریالی سرما به پسته رفسنجان

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار کرمان ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان گفت: کاهش دما در شهرستان رفسنجان ۱۵ هزار میلیارد ریال به محصول پسته این شهرستان خسارت وارد کرد.