توقیف پژو با ۳۳۰ کیلو تریاک به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار کرمان ،فرمانده انتظامی استان کرمان ازتوقیف یک دستگاه پژو ۴۰۵ و کشف ۳۳۰ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی در عملیات پلیس شهرستان “شهربابک” در محور شهربابک /خاتم خبر داد.

توقیف پژو با ۳۳۰ کیلو تریاک

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار کرمان ،فرمانده انتظامی استان کرمان ازتوقیف یک دستگاه پژو ۴۰۵ و کشف ۳۳۰ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی در عملیات پلیس شهرستان “شهربابک” در محور شهربابک /خاتم خبر داد.