تشدید کنترل محدودیتهای تردد پلیس در ورودی زنجان به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار زنجان ، با توجه به تغییر رنگ شهرهای زنجان ، ابهر و خرمدره به قرمز به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، پلیس کنترل محدودیتهای تردد را در این شهرها بیشتر کرده است .

تشدید کنترل محدودیتهای تردد پلیس در ورودی زنجان

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار زنجان ، با توجه به تغییر رنگ شهرهای زنجان ، ابهر و خرمدره به قرمز به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، پلیس کنترل محدودیتهای تردد را در این شهرها بیشتر کرده است .