اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی» ابلاغ شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی» ابلاغ شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی» که […]

اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی» ابلاغ شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی» ابلاغ شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی» که در جلسه ۸۸۶ مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا به جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشورابلاغ کرد.
ماده ۱- تعریف جایزه
جایزه زنده‌یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی که در این اساسنامه به اختصار «جایزه» نامیده می‌شود، جایزه‌ای علمی و فناورانه در حوزه درمان ناباروری، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
محوریت اصلی جایزه، شناسایی، معرفی و قدردانی از برترین دانشمندان و فناوران این حوزه در جهان با اولویت کشورهای منطقه، همسو و جهان اسلام است. این امر از طریق ارزیابی طرح های علمی و فناورانه و اعطای جایزه به دانشمندان و متخصصین برتر صورت می‌گیرد. عنوان انگلیسی جایزه Kazemi Prize است.
ماده ۲- دوره زمانی جایزه
دوره زمانی اعطای جایزه به صورت سالانه است و به یک نفر شخص حقیقی یا حقوقی، یا بیشتر با تصویب شورای سیاست گذاری، اعطا می‌شود.
ماده ۳- اهداف جایزه
الف – شناسایی، معرفی و تقدیر از دانشمندان و فناوران برتر در حوزه درمان ناباروری، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
ب- شناساندن توانمندی‌های علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران در این حوزه‌ها
ج- زمینه‌سازی برای ایجاد ارتباط بین دانشمندان و فناوران این حوزه در جهان، با اولویت کشورهای منطقه، همسو و جهان اسلام
د – ایجاد رقابت بین دانشمندان و متخصصین این حوزه برای جهاد علمی و ارائه طرح‌های نوآورانه و مؤثر.
ماده ۴- ارکان جایزه
ارکان جایزه عبارتند از:
شورای سیاست‌گذاری
کمیته علمی اجرایی
ماده ۵- شورای سیاست‌گذاری جایزه
شورای سیاست‌گذاری جایزه، مسئولیت تصویب سیاست‌های اصلی جایزه را بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از:
۱- رئیس جهاد دانشگاهی (رئیس شورا)
۲- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور یا معاون ذی‌ربط
۳- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط
۴- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی‌ربط
۵- دو نفر از اعضای حقیقی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
۶- رئیس پژوهشگاه رویان (دبیر شورا)
تبصره: آئین‌نامه داخلی و ضوابط انتخاب برگزیدگان، به تصویب شورای سیاست‌گذاری می‌رسد.
ماده ۶- کمیته علمی – اجرایی
کمیته علمی – اجرایی مسئولیت پیشنهاد شاخص‌های ارزیابی طرح‌ها به شورای سیاست‌گذاری، ارزیابی طرح‌ها و اجرای فرآیند اعطای جایزه را بر عهده دارد. اعضای این کمیته عبارتند از:
۱- رئیس پژوهشگاه رویان (رئیس کمیته)
۲- معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان
۳- سه نفر عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان یا سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به انتخاب شورای سیاست‌گذاری
تبصره: ضوابط و نظام داوری بنا به پیشنهاد رئیس شورای سیاست‌گذاری و توسط شورای مذکور تصویب خواهد شد.
ماده ۷– نهادهای نامزدکننده
برای هر دوره؛ کمیته علمی – اجرایی از میان نامزدهای معرفی شده از سوی نهادهای حقوقی و حقیقی از بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، فرهنگستان‌ها، نهادهای علمی و فناوری بین‌المللی و دانشمندان برجسته جهان با اولویت کشورهای منطقه، همسو و جهان اسلام، افرادی را منتخب و جهت تصمیم نهایی به شورای سیاست‌گذاری اعلام می‌دارد. شورای مذکور از بین افراد معرفی شده؛ فرد مورد نظر را انتخاب و اعلام می‌کند.
ماده ۸- دبیرخانه
دبیرخانه، وظیفه پیگیری تصمیمات و اجرای مصوبات شورای سیاست‌گذاری را بر عهده دارد.
تبصره ۱: شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه رویان و تأیید رئیس شورای سیاست‌گذاری به تصویب شورای سیاست‌گذاری خواهد رسید.
تبصره ۲: دبیرخانه موظف است گزارش سالانه کلیه اقدامات و مصوبات مربوط به جایزه را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.
ماده ۹- نوع و میزان جایزه
جایزه شامل: تندیس، لوح تقدیر و هدیه ویژه است که به فرد برگزیده تعلق می‌گیرد.
تبصره ۱: میزان و نوع هدیه ویژه در هر دوره توسط شورای سیاست‌گذاری تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره ۲: شورای سیاست‌گذاری می‌تواند از مشارکت و حمایت سایر نهادهای ایرانی و اسلامی استفاده نماید.
ماده ۱۰- این اساسنامه در یک مقدمه، ۱۰ ماده و ۷ تبصره در جلسه ۸۸۶ مورخ ۲۴.۰۵.۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسید. امیدوارم براتون خبر   اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی» ابلاغ شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-09-09 17:32:21