آغاز اولین مرحله واکسیناسیون علیه کووید۱۹ سالمندان زنجان پدربزرگ های زنجان واکسیناسیون شدند😍 به گزارش کانال خبری زنجان آغاز اولین مرحله واکسیناسیون علیه کووید۱۹ در سالمندان زنجان در باغ مهربانی

آغاز اولین مرحله واکسیناسیون علیه کووید۱۹ سالمندان زنجان

پدربزرگ های زنجان واکسیناسیون شدند😍

به گزارش کانال خبری زنجان آغاز اولین مرحله واکسیناسیون علیه کووید۱۹ در سالمندان زنجان در باغ مهربانی