۵۲۴ بازرسی و تشکیل ۹۰ پرونده تعزیراتی برای نانوایان شهرستان اسکو به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از تشکیل تعداد ۵۲۴ بازرسی و ۹۰ پرونده تعزیراتی در ۵ ماه اول سال جاری خبر داد.

۵۲۴ بازرسی و تشکیل ۹۰ پرونده تعزیراتی برای نانوایان شهرستان اسکو

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از تشکیل تعداد ۵۲۴ بازرسی
و ۹۰ پرونده تعزیراتی در ۵ ماه اول سال جاری خبر داد.