۴۰ مزرعه تحقیقی و ترویجی دیم در کشور ایجاد شد به گزارش کانال خبری تبریز , مراغه- رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: ۴۰ مزرعه تحقیقی و ترویجی در استان‌های دیم خیز کشور اجرا شده است.

۴۰ مزرعه تحقیقی و ترویجی دیم در کشور ایجاد شد

به گزارش کانال خبری تبریز , مراغه- رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: ۴۰
مزرعه تحقیقی و ترویجی در استان‌های دیم خیز کشور اجرا شده
است.