کم توجهی به نیروهای ایثارگر از ناحیه هر دستگاهی غیرقابل قبول است به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با بیان اینکه کم توجهی به نیروهای ایثارگر از ناحیه هر دستگاهی غیرقابل قبول است، گفت: اجازه نخواهیم داد به قشر ایثارگر جامعه توهین و کم احترامی شود.

کم توجهی به نیروهای ایثارگر از ناحیه هر دستگاهی غیرقابل قبول است

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با بیان اینکه کم توجهی به نیروهای
ایثارگر از ناحیه هر دستگاهی غیرقابل قبول است، گفت: اجازه نخواهیم
داد به قشر ایثارگر جامعه توهین و کم احترامی شود.