♦️دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام:   به گزارش اخبار کرونا در ایران در حال پیشروی به سمت پیک ششم هستیم   🔹آمار مبتلایان و بستری‌ها در سطح کشور در بعضی از مناطق همچنان بالا است و در استان مان نیز در طول هفته اخیر آمارها اندکی افزایشی بوده است.  

♦️دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام:

 

به گزارش اخبار کرونا در ایران در حال پیشروی به سمت پیک ششم هستیم

 

🔹آمار مبتلایان و بستری‌ها در سطح کشور در بعضی از مناطق همچنان بالا است و در استان مان نیز در طول هفته اخیر آمارها اندکی افزایشی بوده است.